Museumsloven

Loven om Danekræ

I mere end 300 år har det været gældende lov, at jordfundne, menneskeskabte genstande tilhører staten, hvis de er forarbejdet af ædle metaller, eller hvis de i øvrigt har en særlig kulturhistorisk værdi. Det er de såkaldte danefæ.

I 1989 vedtog Folketinget en revision af Museumsloven. Den reviderede lov trådte i kraft den 1. januar 1990. Med et lidt pudsigt ordvalg, der næppe fagligt er helt korrekt, bestemte loven at "den, der i Danmark finder en botanisk eller zoologisk genstand af fossil eller subfossil oprindelse eller en geologisk genstand af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi, skal tilbyde staten genstanden". Det blev endvidere bestemt, at, "genstanden skal indleveres til et statsligt eller statsstøttet naturvidenskabeligt museum. Hvis staten ønsker at erhverve genstanden, skal finderen eller besidderen have udbetalt en godtgørelse, hvis størrelse afhænger dels af værdi og sjældenhed, dels af den omhu, hvormed genstanden er behandlet". Ordlyden afveg noget fra den, der i loven blev anvendt - og stadig anvendes - om danefæ, hvor det slås fast, at "danefæ tilhører staten".

Der er så vidt vides aldrig givet en officiel forklaring på denne forskel, men mon ikke den skyldes, at lovgiverne ville gardere sig imod, at staten blev oversvømmet af fund, som man var tvunget til at betale godtgørelser for. Fik man tilbudt et fund, kunne man sige nej tak, hvis der ikke var flere penge i kassen.

I øvrigt blev ordlyden ændret i forbindelse med endnu en revision af Museumsloven. Fra 2002 hedder det, at "en geologisk genstand eller en botanisk eller zoologisk genstand af fossil eller subfossil karakter eller en meteorit, der er fundet i Danmark, er danekræ, såfremt genstanden er af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig karakter", og endvidere, at "danekræ tilhører staten". Allerede i begyndelsen af 1990'erne kunne man finde ordet "danekræ" i Nudansk Ordbog, der udgives af Politikens Forlag. Nu optræder det så også i lovteksten.

Hvilke fund er danekræ?

Det er kun de ganske få og enestående fund, der får status som danekræ:

Sjældne eller usædvanligt velbevarede fossile dyr og planter.

Skeletter eller dele af skeletter, især fra hvirveldyr, der har levet i Kvartærtiden (istider og mellemistider samt "nutiden", således som de seneste 11.500 år bliver kaldt af geologerne). Disse skeletdele er sjældent egentligt forstenede og betegnes i Danmark ofte som "subfossiler".

Mineraler og bjergarter med en sjælden sammensætning eller forekomstmåde og krystaller af usædvanlig størrelse eller form.

Alle meteoritter

Fund fra før 1990 er ikke omfattet af lovbestemmelsen. Den har naturligvis ikke tilbagevirkende kraft og gælder kun for det egentlige Danmark, men ikke for Færøerne og Grønland. Inspireret af den danske lovgivning har Grønland fra 1. januar 1999 indført en tilsvarende bestemmelse om beskyttelse af værdifulde geologiske fund, mens Færøerne ingen lovgivning har på området.

Det skal i den forbindelse nævnes, at mange andre lande har love, der stærkt begrænser eller helt forbyder indsamling og udførsel af fossiler og mineraler. Har man planer om at samle eller blot at købe ind på udlandsrejsen, bør man nøje sætte sig ind i disse bestemmelser, ikke mindst, hvis man befinder sig uden for Europa. Ellers kan man risikere at komme meget galt af sted.

Proceduren

Den gamle lov fra 1990 bestemte, at formodede danekræ skulle indleveres på et af de statslige eller statsstøttede naturhistoriske museer, hvor den første bedømmelse ville finde sted. Hvis man på museet mente, at der kunne være tale om et fund af "danekræ-kvalitet", blev det sendt videre til Den Naturhistoriske Referencegruppe under Statens Museumsnævn. Referencegruppen, der bestod af repræsentanter for de naturhistoriske museer, bad en sagkyndig valuar om en udtalelse. Herefter udarbejdede referencegruppen en indstilling om godkendelse og om størrelsen af den godtgørelse, som finderen i givet fald skulle have udbetalt. Denne indstilling blev forelagt nævnet, som traf den endelige afgørelse. Det var en kompliceret forretningsgang og meget tidskrævende!

I forbindelse med lovændringen i 2002 blev nævnet og dermed referencegruppen nedlagt. Vigtigst er stadig de sagkyndige udtalelser, men nu er det alene en "danekræ-gruppe" på Geologisk Museum, der på grundlag af udtalelserne træffer afgørelse om godkendelse og godtgørelse. I mellemtiden er Geologisk Museum blevet en del af Statens Naturhistoriske Museum, og det afspejler sig i den nugældende lovtekst: "Den, der finder danekræ eller får danekræ i sin besiddelse, skal straks aflevere det til Statens Naturhistoriske Museum". Bestemmelsen skal dog ikke tages mere højtideligt, end at man fortsat er velkommen til at aflevere sit fund til et af landets øvrige naturhistoriske museer - eller for den sags skyld til et af de øvrige offentlige museer. Her skal man nok sørge for at sende fundet videre.

Fra 1. januar 1990 at regne blev de særligt værdifulde naturskabte, geologiske fund beskyttet på lige fod med danefæ. Det var de naturhistoriske museer, der sammen med det daværende Statens Museumsnævn skulle administrere den nye lov, der lidt spøgefuldt fik betegnelsen "danekræ". I dag administreres ordningen af Geologisk Museum under Statens Naturhistoriske Museum.

I de forløbne 17 år loven har virket er i alt xzx stykker blevet erklæret for danekræ. En opdateret oversigt kan ses på denne hjemmeside med fotos og en kort beskrivelse af de seks nyeste danekræ.

Danekræbogen

Danekræbogen Til påske 2008 udkom - efter lang tids forsinkelse - bogen om danekræ på Gyldendals Forlag med titlen Danekræ - Danmarks bedste fossiler.

Bogen er den første samlede fortælling om de flotteste og mest interessante danske fossiler, der er godkendt siden museumslovens regler trådte i kraft. De fleste er fundet af entusiastiske amatørsamlere, der ligesom findere af arkæologiens danefæ har modtaget en "dusør". Bogen er illustreret med 600 farvefotos af Danekræ-fossilerne og deres nulevende slægtninge samt andre spektakulære danske fossiler.