Davinde Stenmuseum

museet Historien om Davinde Stenmuseum

De to midfynske kommuner Odense og Årslev, samt Fyns Amt oprettede i 1987 Tarup-Davinde I/S.
Efter amtets nedlægning og kommunesammenlægningen er det nu Odense og Fåborg- Midtfyns kommuner som ejer selskabet. Dets formål er at etablere og drive det størst mulige sammenhængende natur- og fritidsområde i de mange reetablerede grusgrave. Det samlede grusgravsområde er nu på 1400 ha, og efter at Tarup-Davinde I/S i 2012 har købt tæt ved 100 ha af Nymølle Stenindustrier, ejer selskabet i dag tæt ved 300 ha.

Landskabet i området
Landskabet mellem Sdr. Nærå, Birkum, Davinde, Kappendrup, Rolfsted, Hudevad og Tarup har ændret sig væsentligt i de sidste 100 år. Fra fladt landbrugsland over grusindvinding til et rekreativt natur- og fritidslandskab med store rene grundvandssøer med en vanddybde på 10 til 15 meter. I hele området er der over 70 store og små søer. For nærværende er der kun få aktive grusgrave i området, og om ganske få år er det helt slut med al grusindvinding. Så kan vi i stedet glæde os over et helt unikt naturområde, som kan komme hele Fyn til gode. Udover Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Smedjemuseum og Davinde Stenmuseum bruger mange foreninger området, og de mange gå- og cykelstier bliver brugt flittigt - ligeså de mange primitive lejrpladser og shelterne flere steder i området. Brochurer og kort kan fås på museet.

De fynske stenklubber blev i 1997 tilbudt en godt 100 kvm stor bygning til forskellige aktiviteter. Den fynske Stenklub tog imod tilbuddet, og i september 2000 blev museet behørigt indviet, af blandt andre rådmand Søren Møller, fra Odense kommune.

Indretningen af Davinde Stenmuseum
De ca. 30 kvm er taget i brug som møde- og undervisningslokale, samt til generel geologisk formidling, og der er opsat plancher og tavler, som viser sidste istids fire største fremstød i Danmark.

Oles ledebloksamling
I lokalet har en af klubbens medlemmer, Ole Allan Jensen, udstiller ca. 300 forskellige ledeblokke - de fleste fundet ved vestfynske strande. Der er til hvert ledeblok tilsluttet en kontakt, som ved aktivering tænder et lys på et Skandinavienskort på væggen - det område, der er stenens hjemsted. Et system der er enestående i Danmark.
I samme rum har Ole Allan i 2012 indrettet en stor samling af flint fra den danske undergrund.

Bents sand
Stenmuseet rummer endvidere Bent H. Nielsens store samlinhttp://www.davindestenmuseum.dk/samlinger/ledeblokke/ledeblokke.htmlg af sandprøver fra Danmark, Færøerne og Grønland.

De fossilførende blokke
I det største rum har jeg fået plads til ca. 1000 fossilførende blokke - alle fundet i fynske grusgrave, og langt de fleste opsamlet i Tarup Davinde grusgrave. På en af hylderne i lokalet har vi været så heldige at få lov til at udstille fossiler fundet af forhenværende grusgravsejer, nu afdøde Erling Pedersen og hans barnebarn Ulrik Pedersen. Erling fandt i 1972 en 130 cm stor mammutstødtand (Danmarks 2. største) i sin grusgrav på Tarup Hede. To brudstykker af stødtanden er nu sammen med et sjældent stykke fossilt træ i flint og flere andre fossiler fra Tarup-Davinde grusgravene udstillet på museet. I 1997 da stenklubberne på Fyn blev tilbudt lokalerne, var jeg og min kone ved "at drukne" i sten og fossiler i vores lille hus i Odense, så jeg tilbød med glæde min samling af fossiler til udstilling i bygningen. Og efter at have set min samling, tog Den fynske Stenklub heldigvis imod mit tilbud. Men jeg er stor tak skyldig, særlig til Mogens S. Nielsen, som var den drivende kraft ved opstillingen af samlingen på museet i september 2000, og ved bestemmelsen af de mange fossiler. Også Jørgen Trelle Pedersen, Mogens K. Hansen, Niels Bonde og Palle Gravesen har givet deres bidrag. Til det rent praktiske på stenmuseet, har mange af stenklubbens medlemmer hjulpet til, og at der i det hele taget blev et stenmuseum, skyldes først og fremmest Den fynske Stenklubs bestyrelse og specielt John Jørgensen fra stenklubben har ydet store bidrag , og hans indsats har været helt afgørende for etableringen af museet.

Nyt udstillingslokale
I sommeren 2012 blev det ca. 10 kvm store arkiv- og depotrum på museet indrettet til udstilling af klubmedlemmernes fossiler, mineraler og stenarbejder. Der er montre og glasskabe med bl.a. mineraler, konkretioner, Bents sand, forstenet træ fra Danmark og resten af verden, enkeltfossiler fra Danmark, silkespat, smykkesten med og uden indfatning, Færøske og Grønlandske krystaller, og en fin samling recente (nulevende) skaller af mollusker, koraller og svampe.

Oles ledebloksamling, Bents sandsamling og min grusgravssamling blev efter et stort forarbejde af klubbens nuværende formand Kurt Jeppesen, i 2011 overdraget til Den fynske Stenklub.

Hvad isen efterlod
Da "Det Gammel Baltiske Isfremstød" for ca. 45.000 år siden (Se artiklen Tarup Davinde Grusgrave) smeltede tilbage, efterlod det mange spændende fossilførende blokke, heriblandt også omlejrede blokke fra tidligere isfremstød. Oslo-området er repræsenteret med en 8 kg stor mørkegrå kalksten med enkeltkoraller. De fleste blokke har nok hjemsted i Sverige, bunden af Kattegat, bunden af Østersøen, og vor egen undergrund fra Bornholm og det øvrige Danmark øst og nord for Fyn. Fundene er næsten ligeligt fordelt mellem blokke fra Kambro-Silur, Jura, Kridt og Palæogen. De fossilførende blokke er udstillet i over 100 montre og hylder.

Gundstrupblokke
Forkislede blokke af Kertemindemergel, de såkaldte Gundstrupblokke, er samlet sammen med Mogens S. Nielsen og er udstillet her på museet i flere montre og hylder. Hvis du vil se artiklen om Gundstrupblokkene så klik her. "Kertemindemergel og Gundstrupblokke".

Maleri af Istidslandskab
På den ene endevæg i rummet med grusgravsfossilerne, har en af klubbens medlemmer, Gunver Friss, opført et 3,5 m x 1,5 m maleri af et istidslandskab med isbræ, græssende mammutter, ulve og fugle, visende livet som det kunne have udfoldet sig på "mammutsteppen" i Tarup-Davinde området for mange tusind år siden. På langvæggen over hylderne mod øst, er nyophængt plancher med miljøer fra forskellige geologiske perioder.

Manglende og igangværende aktiviteter på stenmuseet
Ikke alle fossiler i blokkene er navngivet endnu, så hvis nogen ved besøg på museet eller på grundlag af fotografierne på hjemmesiden kan hjælpe mig, vil jeg være taknemlig. Den fynske Stenklubs formand Kurt Jeppesen og undertegnede har i 2014 afsluttet en beskrivelse af de fossilførende blokke med illustrationer på laminerede 4 A plancher, til hvert enkelt hylde. Endvidere er over 500 af de fossilførende blokke fotograferet til brug på stenklubbens og Davinde Stenmuseums hjemmesider. Kurt Jeppesen er her først i 2016 ved at installere nye og bedre lysarmaturer på museet. På Langvæggen ind mod ledeblokkene blev der til Tarup-Davinde dagen, forår 2014, opsat en plancheudstilling om Grusgravenes historie. 2014 var også det år Tarup-Davinde I/S kunne fejre 25 års jubilæum. I den anledning havde nogle af klubbens medlemmer, sammen med naturskolen åløkkestedet, udarbejdet plancheudstillingen og et 55 siders hæfte ligeledes om Tarup-Davinde grusgravenes historie. Hæftet kan købes gennem Den fynske Stenklub, Davinde Stenmuseum, Hudevad Smedjemuseum og Naturskolen Åløkkestedet for 20 kr. pr. hæfte.

Åbningstider med videre
Davinde Stenmuseum har åbent den 2. søndag i hvert måned fra 14 til 17, med undtagelse af december. Vi er altid to fra stenklubben som har vagt og viser rundt og fortæller om samlingerne, og det er vores håb, at de besøgende har sten og fossiler med hjemme fra til bestemmelse. Naturskolen Åløkkestedet har mange gange skoleklasser på besøg i museet, og vi i stenklubben vil meget gerne vise grupper af besøgende rundt på museet - og måske i grusgravene, hvis dette ønskes. Arrangementerne "Tarup Davinde Dagen" og Geologiens Dage, på skift hvert andet år - trækker mange mennesker til, så det årlige besøgstal mange år er på over 2000 besøgende.


Davinde Stenmuseum, Udlodgyden 52, 5220 Odense Sø.
Kontaktpersoner: se under Den fynske Stenklub.

Odense, januar 2016. Peter Tang Mortensen, Ørnevej 39, 5210 Odense NV. Tlf. 66 162299 og mobil 2467 9626 E-mail: pmob@talnet.dk